Resources and Minerals in Bulgaria
- Галенит и сфалерит
Галенит и сфалерит
€ 20
Находище: град Мадан рудник " Крушев Дол " размери:7см-6см. Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много примеси- сребро, мед, цинг, селен, бисмут, желязо, арсен, магнезит и други. Кристализира в кубичната система. Среща се като зьрнести агрегати или като впрьслеци сьс неправелна форма. Галенитьт асоциира с пирит, сфалерит, халкопирит, арсенопирит и други. Има оловносиф цвят. Сфалерита кристализира в кубичната система. Най-често е представен вьв вид на гьсти зьрнести агрегати. Постоянен примес на сфалерита е желязото. Цветьт в зависимост от сьдьржанието на желязо е жьлтеникав, зеленикав, по-често тьмнокафяв.
<< back
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.